งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ.2566

คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย เทศบาลตำบลม่วงยาย

คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย

ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2565

เปิดอ่าน 854 ครั้ง

คำแถลงนโยบาย

ของนายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย

วันที่ 12 พฤษภาคม  2564

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลม่วงยาย

 

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย

          ตามที่มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 กระผมนายอภิธาร ทิพย์ตา ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลม่วงยาย ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย โดยคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ ซึ่งกำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบา ต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึงขออนุญาตต่อประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงยายแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลม่วงยาย กระผม มีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาให้เขตเทศบาลตำบลม่วงยายให้น่าอยู่ ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          ท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยายที่เคารพทุกท่านครับ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลม่วงยาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อย่างโปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน และยึดหลักคุณธรรมเป็นหลัก กระผมในฐานะ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย จึงขอแถลงนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยายดังนี้.

1.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนะธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

               1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาเด็กเล็ก ให้มีการพัฒนาการในด้านต่างๆ ได้แก่  

             ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

               1.2 จัดสวัสดิการทางการศึกษาให้กับผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์เด็กเล็ก เพื่อลดภาระให้กับ ผู้ปกครองในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

               1.3 สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน รวมถึงอาหารเสริม( นม ) อาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ และอย่างเพียงพอ

               1.4 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รวมถึงการเรียนรู้นอกสถานศึกษา

                   ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลม่วงยาย

               1.5 สนับสนุนและส่งเสริม ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนะธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามวิถีของคนไทยเพื่อภาคภูมิใจในความเป็นไทย

  2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ

              2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นในปัจจุบัน ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              2.2 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชานชน เพื่อสร้าง อาชีพ และรายได้ให้กับตนเองและชุมชน

              2.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้าน เทคโนโลยีสูชุมชน

             2.4 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

             2.5 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบสาธารณภัย และผู้ป่วยเอดส์

             2.6 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. นโยบายด้านการกีฬา และการท่องเที่ยว 

              3.1 ส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ รวมถึงกีฬาชนเผ่า

               3.2  ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการสำรวจและแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติม

                    ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลม่วงยาย

4. นโยบายสิ่งแวดล้อม

              4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูป่าชุมชน หรือปลาชุมชนต้นน้ำ

              4.2 สนับสนุนการพัฒนาแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดมลพิษ ทั้งทางดิน ทางน้ำ ทางอากาศ

              4.3 สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

5.นโยบายด้านสาธารณสุข

            5.1  ส่งเสริมและสนับสนุน อ.ส.ม. ตามแผนงาน โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

              5.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของทุกเพศทุกวัย

              5.3 ส่งเสริมการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อ

              5.4 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพกับหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพอื่นๆ

              5.5 ส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงโรคระบาดในสัตว์ประเภทอื่นๆ

6.  นโยบายด้านโครงการพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

             6.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ อุปโภค บริโภคและการเกษตร

                   6.2 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ให้สอดคล้องต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเอื้ออำนวยกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการผังเมืองที่ดี

              6.3 สนับสนุนการบริการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และส่งเสริมการขยายระบบส่งจ่ายระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึง

              6.4 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่สาธารณะ

7. นโยบายด้านความมั่นคง

             7.1 เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

             7.2 สนับสนุนในการป้องปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

             7.3 สนับสนุนกิจกรรมของ ชรบ. อปพร. และกลุ่มจิตอาสาต่าง ๆ เพื่อบริการงานสาธารณะ

8. นโยบายด้านการเมือง การบริหารรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริการประชาชน

             8.1 ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผนพัฒนาเทศบาล โดยจัดให้มีการทำประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล อย่างสม่ำเสมอ

             8.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงความรู้ความเข้าใจในกิจการงานของทางเทศบาล

             8.3 พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรของเทศบาล ให้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงบทบาทอำนาจหน้าที่และขอบเขตงานความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในเรื่องการให้บริการประชาชน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้การบริการประชาชนด้วยความง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม ทันสมัย

             8.4 พัฒนาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

             8.5 พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของเทศบาล

และข่าวอื่นที่เป็นประโยชน์ ให้แก่ประชาชนได้รับอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ผ่านการสื่อสารหลาย ๆ ช่องทาง

             8.6 สนับสนุนกิจกรรม การป้องปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

          ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยายที่เคารพทุกท่านครับ การบริหารงานตามนโยบาย ตามที่กระผมได้แถลงดังกล่าว จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงยายทุก ๆ คน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากท่านสมาชิกสภา เทศบาลตำบลม่วงยายทุก ๆ คน ในการที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยายของเรา ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย เพื่อตอบสนองความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ ของเทศบาลตำบลม่วงยายและพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย  ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป    

                                                                            

                                                                           ขอขอบคุณครับ

 

                                                                          นายอภิธาร  ทิพย์ตา

                                                                      นายเทศมนตรีตำบลม่วงยาย

     

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น