งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลม่วงยาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2565

เปิดอ่าน 993 ครั้ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลม่วงยาย

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               แนวทางการพัฒนา  

                                       1.การพัฒนาด้านก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง

                                          ต่างๆ

                                       2.การพัฒนาด้านปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค

                                          และสาธารณูปการ

                                       3.การพัฒนาด้านพัฒนาระบบผังเมือง การออกแบบงานก่อสร้าง การ 

                                          ควบคุมอาคาร

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

               แนวทางการพัฒนา    

                                    1.การพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

                                    2.การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือ

                                       ทุพพลภาพผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบสาธารณภัย และผู้ป่วยเอดส์

                                    3.การพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการและการสงเคราะห์

                                    4.การพัฒนาด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อาชีพและรายได้

          แนวทางการพัฒนา   

                                    1.การพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตรกรรม เกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์

                                    2.การพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพและรายได้

                                    3.การพัฒนาด้านส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญา

                                       เศรษฐกิจพอเพียง

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว

              แนวทางการพัฒนา   

                                    1.การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้

                                       มาตรฐาน

                                    2.การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                    3.การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และ    

                                       ประชาชน

                                    4.การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

                                    5.การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

    แนวทางการพัฒนา     

                                   1.การส่งเสริมและพัฒนางานด้านสาธารณสุข

                                   2.การพัฒนาด้านส่งเสริมด้านการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมและระงับ

                                      โรคติดต่อ

                                   3.การพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกัน

                                      สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลม่วงยาย

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

              แนวทางการพัฒนา   

                                  1.การพัฒนาด้านส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ห้วยหนอง คลองบึง ตาม

                                     แนวพระราชดำริ

                                  2.การพัฒนาด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้

                                  3.การพัฒนาด้านเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง

                                     ปฏิกูลการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ อย่างถูกสุขลักษณะ

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

              แนวทางการพัฒนา    

                                 1.การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร

                                    ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

                                 2.การพัฒนาด้านเสริมสร้างความจงรักภักดิ์ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

                                    และความปรองดองสมานฉันท์

                                 3.การพัฒนาด้านส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น

                                 4.การพัฒนาด้านส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมจากภาค

                                    ประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น

                                 5.การพัฒนาด้านส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสะดวกรวดเร็ว

                                    เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น