งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ.2566

คู่มือการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลม่วงยาย

คู่มือการปฏิบัติงาน

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย

  คู่มือ แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน   ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   คู่มือการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลม่วงยาย   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลม่วงยาย   คู่มือการร้องเรียน / ร้องทุกข์   คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลม่วงยาย   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คู่มือสำหรับประชาชน ป้ายโฆษณา   คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง   คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา   คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง   คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ   คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดการเหตุรำคาญ   คู่มือประชาชนสำหรับป้ายโฆษณา   คู่มือปฎิบัติงานกองการศึกษา   คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ   คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พ.ศ.2566   คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พ.ศ.2567   คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น