งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ.2566

แบบฟอร์มต่างๆ เทศบาลตำบลม่วงยาย

แบบฟอร์มต่างๆ

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย

  แบบฟอร์มมอบอำนาจเบี้ยยังชีพ   แบบฟอร์มลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   แบบฟอร์มลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ   แบบคำร้องรับเงินการจัดการศพ   คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   แบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ็าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ชำรุด   แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์   แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน   แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์   แบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น