งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้คู่เทศบาลตำบลม่วงยาย เทศบาลตำบลม่วงยาย

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้คู่เทศบาลตำบลม่วงยาย

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย

  การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม อปท.เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงกับทางสำนักงบประมาณฯ   การฝึกอบรมการบันทึกบัญชี การับโอนทรัพย์สิน การคำนวณค่าเสื่อมราคาฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อตรียมปิดงบประมาณประจำปี   การฝึกอบรมการประเมินผลงานครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   การฝึกอบรมเจาะลึกแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ   การฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการและการจัดทำรายงานแก่ผู้ได้รับสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   การฝึกอบรมภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง   การฝึกอบรมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครุและบุคลากรทางการศึกษา PA   การอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข รุ่นที่ 10

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น