งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ.2566

เอกสารเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลม่วงยาย

เอกสารเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552   พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)   เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สม้ยสามัญ สมัยที่ 1/2566   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สม้ยสามัญ สมัยที่ 2/2566   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สม้ยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) /2566   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สม้ยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) /2566   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สม้ยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) /2566   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สม้ยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) /2566   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สม้ยวิสามัญ สมัยที่ 3 /2566   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สม้ยสามัญ สมัยที่ 4 /2566

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น