งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)

คุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร เทศบาลตำบลม่วงยาย

คุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย

  ประมวลจริยธรรม   ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน   ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม   ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลม่วงยาย   ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม ปี 2566   รายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 66   การขับเคลื่อนจริยธรรม   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น