งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลม่วงยาย

โครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 26 ตุลาคม 2564

เปิดอ่าน 36 ครั้ง

ด้วยเทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย จะได้ดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25634 เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ และรับฟังปัญหาความต้องการ รวมถึงความคิดเห็นของประชาชน ในทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ นำข้อมูลที่ได้ เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเข้าใจและแนวทางตามปฏิบัติงานให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้พบปะประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านและ การดำเนินงานโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลม่วงยาย