งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลม่วงยาย

โครงการเหล่ากาชาดห่วงใยใส่ใจกลุ่มเปาะบางการติดเตียงและผู้ยากไร้ ประจำปี 2564

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 14 กรกฎาคม 2564

เปิดอ่าน 68 ครั้ง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา นายกเหล่ากาชาด (นางดวงจิตต์​ ปรัชญ์สกุล) พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย (นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท) และคณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย, กิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่น (นางโสภา อยู่อินไกร) ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. ในพื้นที่ ได้ดำเนินโครงการ \"เหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้\" ประจำปี 2564 โดยออกเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้การสงเคราะห์ แก่กลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยายอำเภอเวียงแก่น จำนวน 3 ราย ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค รายละ 1 ชุด และเงินสดจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่กลุ่มเปราะบาง